دسته: ماشین ترور حکومتی

خودکار اضافه شده توسط WPeMatico

پانته‌آ بهرامی: گفتمان غالب ماشین ترور حکومتی: مخالف‌کشی

پانته‌آ بهرامی: گفتمان غالب ماشین ترور حکومتی: مخالف‌کشی

تغییر الگوهای حذف فیزیکی در پیوند با گروه‌های هدف https://cdn.jwplayer.com/videos/sz9pHw9F-boxJ7kBV.mp4 تحکیم قدرت سیاسی – نظامی و پایه‌های ارکان قدرت از طریق حذف فیزیکی مخالفان، گفتمان غالب ماشین ترور حکومت اسلامی ایران در چهار دهه...