کارگاه توانمندسازی مدیران موسسات فرهنگی قرآن درمهاباد

کارگاه توانمندسازی مدیران موسسات فرهنگی قرآن و عترت جنوب استان درمهابادتشکیل شد.