پرداخت بخشی دیگری از مطالبات چایکاران شمالی

۱۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران امروز به حسابشان واریز شد.