پذیرایی از زائران تا دو روز پس از اربعین

فارسی‌ها تا آخرین نقطه مرز، زائران را بدرقه می‌کنند.