پارمیس

پارمیس لشکر ایران آماده جنگ شده و سواران پا بر رکاب اسب ، کورش بزرگ پادشاه ایران از نزدیکان خداحافظی کرده و قصد راهبری سپاه ایران را داشت یکی از نزدیکان خبر آورد همسر سربازی چهار فرزند بدنیا آورده… ادامه در ادامه ی مطلب ، فروانروای ایران خندید و گفت این خبر خوش پیش از حرکت سپاه ایران بسیار روحیه بخش و خوش یوم بود لشکر ایران آماده جنگ شده و سواران پا بر رکاب اسب ، کورش بزرگ پادشاه ایران دستور داد پدر کودکان لباس رزم از تن بدر آورده به خانه اش برود پدر اشک

مطالب مرتبط