فعالیت مجدد کارخانه شمش منیزیم فردوس از اواخر آبان

کارخانه شمش منیزیم فردوس از اواخر آبان با سه کوره فعالیت مجدد خود را آغاز می کند.