ضابطین امر به معروف از رهبری الگو بگیرند

دادستان دادگستری شهرستان مهریز با اشاره به اینکه مشکلات جامعه به خاطر فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر است، گفت:ضابطین امر به معروف از رهبری الگو بگیرند.