شعر ایران

ایران کوروش است و آزادگی و صلح و دوستی . ایران داریوش است و سازندگی… ایران فرهاد است و عشق…ايران فردوسي است و حماسه. ايران حافظ است و عشق. ايران مولوي است و معرفت. ايران عطار است و عدالت. ايران خيام است وصداقت. ايران فرغاني است و حقيقت. ايران فرخي است و آزادي . ايران بابک است و قيام. ايران افشين است و عصيان. ايران مازيار است و طغيان. ايران مزدک است و جسارت. ايران کاوه است و شورش. ايران آرش است و رهايي.

مطالب مرتبط