دست دوستی دانشگاه بناب با دانشگاه های دنیا

دانشگاه بناب با ۱۳ دانشگاه خارجی تفاهم نامه همکاری امضا کرده و با آنها تعامل دارد.