جلوگیری از ورود دانش آموزان به جلسه امتحان بخاطر پول دربوشهر

بوشهر: به گفته آموزش و پرورش بوشهر، جلوگیری از حضور دانش آموزان در جلسه امتحان به خاطر پول تخلف است و اگر مواردی در این خصوص گزارش شود، با مدیر یا معاون مدرسه برخورد می شود.