جانشین حمید سوریان در کمیته ملی المپیک انتخاب شد

پس از استعفای حمید سوریان از ریاست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک آرش میر اسماعیلی رئیس جدید این کمیسیون شد.