تشکیل هسته‌های اندیشه ورز؛ مهم‌ترین برنامه

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از تشکیل هسته‌های اندیشه ورزی متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان به عنوان مهم‌ترین برنامه خود یاد کرد.