ترافیک روان در تمامی محورهای لرستان

به گفته سرهنگ چغلوند، عبور و مرورخودروها در تمامی محورهای لرستان به شکل روان وعادی در جریان است.