به کارگیری اتباع غیرمجاز جریمه‌های سنگینی دارد

استاندار قزوین گفت: به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در بنگاه‌های اقتصادی جریمه‌های سنگینی دارد.