انتخابات میان دوره ای آمریکا نوعی همه پرسی درباره ترامپ است

ترامپ در عوام فریبی بسیار ماهر است . او از دفتر کارش، با پیام های توئیتری و در گردهمایی های سیاسی در سراسر کشور فضا را مسموم می کند.